Serwis Niemcy - podróże, porady - dział turystyka

Świadczenia z tytułu bezrobocia w Niemczech

Świadczenia z tytułu bezrobocia

Transfer polskiego zasiłku dla bezrobotnych do Niemiec

Prawo do transferu zasiłku do kraju poszukiwania pracy przysługuje osobie bezrobotnej spełniającej następujące warunki:

 • posiada prawo do zasiłku,

 • pozostaje do dyspozycji służb zatrudnienia minimum 4 tygodnie przed wyjazdem,

 • wystąpiła z wnioskiem o wydanie przez wojewódzki urząd pracy formularza U2, który potwierdza prawo do transferu zasiłku za granicę,

 • zarejestrowała się w urzędzie pracy w kraju poszukiwania pracy (należy to zrobić w przeciągu 7 dni od daty zdeklarowanego wyjazdu, wówczas otrzymasz świadczenie również za czas podróży),

 • pozostaje w dyspozycji lokalnych służb zatrudnienia.

Każdy bezrobotny ma prawo do poszukiwania pracy lub podjęcia działalności na własny rachunek za granicą. Wyjeżdżając do krajów Unii Europejskiej w celu poszukiwania pracy, masz prawo do transferu zasiłku tylko przez 3 miesiące, z możliwością przedłużenia do 6 miesięcy. Żeby zachować prawo do kontynuacji, należy powrócić do kraju przed upływem tego okresu. Jeżeli w czasie poszukiwania pracy nastąpi podjęcie za granicą pracy, studiów lub założenie własnej firmy - traci się prawo do zasiłku. W okresie poszukiwania pracy przysługuje zasiłek w wysokości ustalonej w kraju przed wyjazdem, ale przeliczony na walutę kraju, w którym poszukuje się pracy. W okresie wyjazdu trzeba pozostawać w dyspozycji lokalnych służb zatrudnienia. Rejestrując się w urzędzie pracy, należy podać adres zamieszkania, nie może to być schronisko, czy pole namiotowe.

Prawo unijne przewiduje możliwość sumowania okresów stażu pracowniczego zdobytego w państwie członkowskim po to, aby w razie utraty pracy można było pobierać odpowiednie świadczenie z tytułu bezrobocia. Okres zatrudnienia i ubezpieczenia w danym kraju potwierdza się formularzem U1, otrzymamy od instytucji właściwej danego kraju. Sumowanie okresów ubezpieczenia lub zatrudnienia dla uzyskania uprawnień z tytułu bezrobocia dotyczy pracowników oraz osób pracujących na własny rachunek. Aby ubiegać się o formularz U1, należy przedstawić właściwej instytucji dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia - świadectwa pracy, odcinki wypłat itp.

Warunki nabywania prawa do zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld I - ALG I) nabywa osoba, która w ostatnich dwóch latach przepracowała co najmniej 360 dni kalendarzowych i była w tym okresie objęta ubezpieczeniem społecznym.

Warunki jakie musi spełnić osoba bezrobotna to:

 • rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna,

 • bezrobotny może podjąć pracę, która nie przekracza w tygodniu 15 godzin

 • udokumentowane aktywne poszukiwanie pracy,

 • pozostawanie w dyspozycji urzędu pracy.

Wysokość i długość pobieranego zasiłku jest uzależniona od ostatnio osiąganych dochodów oraz sytuacji rodzinnej (w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym):

 • dla osób samotnych i bezdzietnych - wynosi 60% ostatnich dochodów netto

 • dla osób posiadających dziecko poniżej 18 roku życia - 67%

Długość wypłaty zasiłku zależy od długości stażu pracy bezrobotnego i wynosi od min. 180 do 720 dni kalendarzowych.

Jeśli bezrobotny nie ma prawa do zasiłku ALG I lub utracił to prawo, może po spełnieniu pewnych warunków (np. braku jakichkolwiek środków do życia) ubiegać się o zasiłek egzystencjalny ALG II. Wysokość jego jest zdecydowanie niższa.

Jeśli ktoś z powodu wieku lub niezdolności do pracy wynikającej z choroby nie może podjąć pracy otrzymuje tzw. zasiłek socjalny w wysokości zbliżonej do ALG II.

www.arbeitsagentur.de

www.deutsche-sozialversicherung.de

www.famielienkasse.de

 
Polityka Prywatności