Serwis Niemcy - podróże, porady - dział turystyka

Uznawalność dyplomów i kwalifikacji dla celów zawodowych w Niemczech

Pomiędzy Polską a Niemcami została podpisana Umowa o uznaniu ekwiwalencji w szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 1998 r. Nr 92, poz. 584).

Na podstawie tej umowy uznaje się za równoważne tytuły zawodowe i stopnie naukowe dla celów kontynuacji kształcenia. Używanie dokumentów objętych tymi umowami dla celów zawodowych jest możliwe jedynie przez uznanie w trybie nostryfikacji.

Z powodu różnic językowych, braku wiedzy o systemie edukacji kraju ojczystego, mogą pojawić się niejasności przy przedstawianiu oryginałów certyfikatów lub ich duplikatów. Zatem warto certyfikaty przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego na język niemiecki. Jeśli jest to konieczne, to należy poprosić o pomoc ekspertów, których można znaleźć w odpowiednich instytucjach działających w imieniu kraju, są to np.:

  • Izby Przemysłowe i Handlowe, które są odpowiedzialne za wszystkie kwalifikacje z sektora przemysłowo/technicznego i ekonomicznego, gdzie posiadane umiejętności zostają uznane za okres krótszy niż 3-letnie studia wyższe,

  • Izba Rzemieślnicza jest odpowiedzialna za kwalifikacje w rzemiośle i handlu,

  • Ministerstwo Rolnictwa lub Izba Rolnictwa są odpowiedzialne za kwalifikacje w zawodach związanych z rolnictwem,

  • Ministerstwo Edukacji lub władze oświatowe są odpowiedzialne za zawody sektora edukacyjnego,

  • Ministerstwo Zdrowia lub instytucje, które ono nadzoruje np. zrzeszenia medyczne, są odpowiedzialne za zawody sektora medycznego

  • Ministerstwo Edukacji lub władze uczelni wyższych są odpowiedzialne za tytuły w szkolnictwie wyższym (licencjat lub magister).

Ośrodkiem informacji o systemie uznawania kwalifikacji zawodowych we wszystkich krajach członkowskich UE jest ośrodek NARIC (National Academic Recognition Information Center).

www.ukie.gov.pl

www.buwiwm.edu.pl

www.anabin.de

 
Polityka Prywatności