Serwis Niemcy - podróże, porady - dział turystyka

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w Niemczech

Każdy pracownik i każdy uczeń lub student jest objęty ustawowym ubezpieczeniem wypadkowym. Wypadki objęte ubezpieczeniem mogą wystąpić w miejscu pracy lub w szkole oraz w drodze tam i z powrotem. Ubezpieczenie to obejmuje również choroby zawodowe.

Ubezpieczenie to oferują kasy branżowe (Berufsgenossenschaften) oraz federalne i regionalne kasy pracowników umysłowych i pracowników sektora publicznego.

Ustawowe ubezpieczenie wypadkowe chroni następujących osób:

 • pracownicy,

 • rolnicy i członkowie ich rodzin,

 • dzieci, które uczęszczają do ośrodków opieki dziennej,

 • uczniowie i studenci

 • osoby niepełnosprawne w zakładach pracy chronionej,

 • pomagający (ratujący) w sytuacjach katastrof i wypadków

 • członkowie cywilnej ochrony w przypadku katastrof

 • dawcy krwi i narządów

 • opiekunki i pomoce domowe,

 • pomocnicy w pracach o charakterze niekomercyjnym,

 • wolontariusze i świadkowie w sądach,

 • bezrobotni i korzystający z opieki socjalnej wypełni jacy swoje obowiązki z tym związane,

 • więźniowie,

 • dobrowolnie ubezpieczeni przedsiębiorcy Urzędnicy podlegają specjalnym zasadom.

Instytucjami ubezpieczenia wypadkowego są w Niemczech branżowe organizacje przedsiębiorstw działające jako zakład ubezpieczeń w zakresie ubezpieczenia od następstw wypadków przy pracy. Pracodawcy zobowiązani są do zgłaszania wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze do pracy i z pracy. Jeżeli pracownik na skutek wypadku jest niezdolny do pracy dłużej niż trzy dni. Z tytułu wypadku przy pracy poszkodowanemu przysługują świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego: kompleksowa opieka, świadczenia na przekwalifikowanie, dostosowanie się do życia w społeczeństwie, renty wypadkowe, odszkodowania na wypadek śmierci. Inaczej niż w polskim systemie ubezpieczenia wypadkowego z ubezpieczenia wypadkowego w Niemczech nie przysługuje świadczenie pieniężne w postaci jednorazowego odszkodowania.

www.deutsche-sozialversicherung.de

www.krankenkassen.de

www.deutsche-rentenversicherung.de

www.vbg.de

www.bmas.de

www.bmg.bund.de

www.bmfsfj.de

www.dguv.de

www.lsv.de

 
Polityka Prywatności